Portfolio

Oto przykłady wykonanych projektów rozwojowych, które wytyczają profil naszych doświadczeń:

Prowadzenie złożonych projektów rozwoju kompetencji managerskich, w których efekt końcowy jest synergicznie wzmacniany przez następujące elementy:

 • stworzenie modeli kompetencyjnych i ocena kompetencji rozwijanej grupy managerskiej – metodą 180/360 st.;
 • utworzenie inwariantnych ścieżek rozwojowych, jako odpowiedź na wyniki oceny;
 • prowadzenie szkoleń, spotkań indywidualnych i aktywności projektowej w rozwijanej grupie według indywidualnych ścieżek;
 • sprawdzenie efektów prowadzonego projektu w działaniu, outdoorowej symulacji, czyli „poligonie kompetencyjnym” z dodatkowym efektem integracji grupy;
 • audyt kompetencji przeprowadzony parę miesięcy po zakończeniu projektu i raportem z jego efektów.

Wsparcie budowania kultury organizacyjnej firm w oparciu o wartości, w szczególności wartości bezpiecznej pracy:

 • pobudzanie świadomości pracowników liniowych w zakresie respektowania zasad bezpiecznej pracy
 • wsparcie managerów w procesie kształtowania autorytetu i odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo pracowników
 • trening konstruktywnej i skutecznej komunikacji budującej proces prewencji dla zdarzeń niebezpiecznych
 • audytowanie efektywności systemów typu Behaviour-Based Safety
 • doradztwo w zakresie projektowania działań wzmacniających kulturę bezpieczeństwa w organizacjach

Usprawnianie procesów biznesowych i rozwiązywanie problemów drogą moderacji:

 • moderowanie spotkań wyznaczających strategię działania organizacji w kolejnych okresach;
 • opracowanie i wdrożenie systemu grupowego rozwiązywania problemów w zespołach interdyscyplinarnych dla usprawnienia procesów w organizacji;

Przygotowanie i prowadzenie programów mentoringowych:

 • wypracowanie założeń i regulaminu programu;
 • współtworzenie komunikacji promującej projekt;
 • wsparcie procesu wyłaniania mentorów, diagnozowanie cech kluczowych sylwetki mentora, wsparcie mentorów w tworzeniu własnego portfolio;
 • opracowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla mentorów;
 • przeszkolenie mentee;
 • prowadzenie superwizji pracy mentorów podczas trwania projektu.

Współtworzenie i realizacja programów typu Talent Management:

 • współpraca przy opracowaniu założeń dla programu
 • diagnozowanie grupy talentów i indywidualizacja programów rozwojowych w oparciu o wyniki
 • przeprowadzenie warsztatów, spotkań coachingowych, oryginalnych form aktywności projektowej dla grupy talentów
 • przygotowanie i przeprowadzenie projektów typu CSR na podsumowanie projektu